QOTA

آرایه ی تکرار در اشعار فارسی

این مقاله دربارهٔ آرایه ادبی است. برای مغالطه‌ای به همین نام، مغالطه تکرار را ببینید. تکرار از آرایه‌های ادبی است که به معنی دوباره یا چندباره آوردن واژه‌ای است، به گونه‌ای که … تکرار بیشتر در اشعار مولوی دیده می‌شود، پس از مولوی بیشترین میزان تکرار در …

تکرار: آوردن یک یا چند کلمه بیش از یک بار در شعر است، به گونه‌ای که … اگر معنای آن ها متفاوت باشد، آرایه‌ای به نام «جناس تام» به وجود می‌آید که در …

در درس امروز به یکی دیگر از آرایه های شیرین و در عین حال ساده فارسی می پردازیم به نام آرایه ی تکرار. تکرار: وقتی یک کلمه در متن یا شعر دو یا چندبار عینا تکرار شود …

تكرار در ادبیات فارسی. … اما تكرار كلام، وزن و آهنگی به وجود آورد، باعث تحریر صدا گردد یا لحن را تغییر دهد، جایگاه آرایه را به خود می گیرد. نمونه بارز …

از دیگر مصداق‏های تکرار بیت یا مصراع در گسترهي ادبیات فارسی «تضمین» … در آرایهي «طرد و عکس» یا تبدیل و عکس نیز مصراع تکرار می‏شود، آنگونه که هر مصراع …

در مثالی از منوچهری می بینیم كه چگونه تكرار اصوات«خ» و «ز» به شعر زیبایی می بخشد: … گاه سلسله وار آخرین كلمه جمله ای در ابتدای جمله ی بعد آورده می شود و به آخر آن …

پس از آن، در بخش اصلی مقاله، به بررسی مقوله «تکرار» در شعر فارسی پرداخته شده، که …. که مصراع اول آن در مقطع نیز تکرار شده و بدین سبب این آرایه را ….. و تکرار هجا «ها» ی نشانه جمع در غزلی از «میرزا حبیب خراسانی» را با مطلع:.

از دیگر مصداق‌های تکرار بیت یا مصراع در گستره‌ی ادبیات فارسی «تضمین» … در آرایه‌ی «طرد و عکس» یا تبدیل و عکس نیز مصراع تکرار می‌شود، آن‌گونه که هر مصراع …

زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. ـ واﺣﺪ. ﻳﺰد. ﭼﻜﻴﺪه. اﺣﻤﺪ ﮔﻠﭽـﻴﻦ ﻣﻌـﺎﻧﻲ. 1295(. –. )1379. ، ﺷـﺎﻋﺮ و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻣﻌﺎﺻـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ. ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻳﻪ. ي ﺗﻜﺮار ﺗﻮﺟ ﻪ …

به نام یزدان بی همتا. امروز با آموزش آرایه تکرار در خدمت شما هستیم.این فایل شامل توضیح درباره آرایه تکرار همراه با مثال و ذکر منابع است . توضیحات فایل عبارت است …

ﯽ و ﺗﮑﺮار در. ج آراﯾ. وا. 139. در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر آن دﺳﺘﻪ از آراﯾﻪ. ﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ در ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ واﮐﺎوی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار و … ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﻨﮕﺎرﯾﻢ؛ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ درآﻣﯿﺰد.

مهمترین آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی که در کتب درسی دوره متوسطه از آن بحث شده … اگر یک واژه با یک معنی یکسان در بیت یا مصراع تکرار شود آرایه ی تکرار است.

ﺷﻌﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ. ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ. ﻧﺨﺴﺖ ﺗﮑﺮار از دﯾﺪ ﺑﺪﯾﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪه؛ … اﺳﺘﺎدﯾﺎر زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ … داﺷﺘﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آراﯾﻪ در ﺟﺰ ….. )ﯽ. ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺗﮑﺮار و ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻢ. ﺑﺪﯾﻊ و در ﺳﻄﺢ آواﻫﺎ و واژﮔﺎن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ …

كه در …

در تألیف این کتاب از بیش تر آثاری که درباره ی بلاغت به زبان فارسی تألیف …. اگر نحوه ی تکرار قافیه در دو یا چند شعر یکسان باشد، تعداد ابیات، محتوا و وزن،.

برای استفاده ی دانش آموزان سال چهارم و داو طلبان کنکور 1 بدیع یا آرایه های لفظی { در … اما واج آرایی : به تکرار هنرمندانه ی صامت یا مصوت در شعر یا نثر به قصد ایجاد …

اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ. از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪي، آراﯾﻪ ﺑﻼﻏﯽ. « ﺗﮑﺮار. » اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي آن در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ،. اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ ﯽ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻏﺰﻟﯿﺎت ﻋﻄﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد.

پایگــاه آمـوزش زبان و ادبیـات فارسی. … در اين بيت و ادامه ي آن هنگام خواندن شعر و تكرار « خ» و « ز» خش خش برگهاي خشك پاييزي را …

آموزش شعر و ادب فارسی و نقد شعر. … می یابیم که این تکرار آگاهانه ی یک حرف تا چه اندازه در غنای موسیقی درونی بیت مؤثر بوده و به گوشنوازی آن کمک می کند …

قالب در شعر کلاسیک فارسی، شکل ظاهری است که قافیه به شعر می‌بخشد. طول هر مصرع، چیدمان …. تذكر : نحوه ي تكرار قافيه در غزل همانند قصيده است . موضوع غزل : درون …

آرایه های ادبی برای دانش آموزان پیش دانشگاهی همه ی رشته ها. … ما را ياري دهد تا از شعر و سخن فارسي لذت و استفاده ي بيشتري ببريم ، همچنين اين آرايه ها در كتابهاي ادبيات دوره ي … تكرار 26. تصدير 27. تضمين 28. تمثيل 29. لف ونشر 30. حسن تعليل 31.

روی خط شعر. … آرایه های شعر انگلیسی. Simile، (تشبیه) … در این آرایه ی ادبی، معمولا بطور مستقیم از ادات تشبیه (like, as,…) … خداوند، از نظر آن شبان در شعر مولوی، غایب است. …. یعنی تکرار یک حرف بی صدا (بی واکه) در چند واژه از یک مصراع. مانند:.

رکن چهارم(ادات تشبیه):وسیله ی تشبیه یا کلماتی که مانندگی را بیان می کنند. … تشبیهی هم وجود دارد که به عنوان آرایه ی واضح و آشکار محسوب نمی شود. …. شاعران از «تكرار» براي زيبا سازي و تأثير گذاري شعر استفاده مي‌كنند.

تکرار واژه ی آغازین بیت را در پایان آن آرایه ی تصدیر گویند.مانند بیت بالا که واژه ی «رفت» در آغاز و پایان بیت تکرار شده است . رفت و از گریه ی …

هرگاه شاعر یا نویسنده به موجودی بی جان یا گیاه عمل انسانی نسبت دهد آرایه ی تشخیص به کار برده است. مثال: ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست تکه یخ ها به گریه …

نکته های مهم زبان و ادبیات فارسی(دستور،آرایه ها ، قالب اشعار و …) نکته های مهم …… دراشعار زير ، آرايه ي تكرار يا تصدير را پيدا كنيد و واژه هاي تكراري را معين نماييد.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر