QOTA

آیا گرفتن مهریه در زمان عقد در صورت باکره بودن امکان پذیر است؟

باکره نبودن در طلاق توافقی در دوران عقد و نکاتی از آن : نکته ای که باید توجه کرد اینکه … ثمره غیر مدخوله بودن زوجه در هنگام طلاق این است که پس از ثبت رسمی طلاق، زن و مرد می … را تعویض کنند که در این صورت ازدواج و طلاق ثبت شده در شناسنامه قبلی از بین خواهد … مطلب مرتبط : همه چیز در خصوص اعسار از پرداخت مهریه (قسط بندی مهریه).

تدليس در ازدواج یا فریب در ازدواج از ناحيه زوجه را می توان بر باکره نبودن زوجه گذاشت . … مواردی که در این ماده ذکر شده است اصطلاحا به صورت تمثیلی است یعنی ممکن است … ۳ – وقوع ازدواج بر مبنای دختر بودن و بکارت زوجه چه آنکه در عمل ممکن است در مواردی این موضوع در زمان عقد برای مرد … گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟

گرفتن مهریه در زمان عقد در صورت باکره بودن امکان پذیر است؟ … با استناد به چه قانونی من رو به پرداخت کل سکه ها محکوم کرده و آیا در دادگاه تجدید نظر …

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟ … اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است که مهریه زن باکره نصف می‌شود.

مهریه نامزدی یا صیغه محرمیت یک سکه بود که همانجا دادیم به خانم. این خانم برگه سلامت‌ گرفتن زمان نامزدی و من به باکره بودن ایشان مشکوک بودم.

سلام تعلق گرفتن نصف مهریه فقط در صورت باکره بودن است یا نزدیکی در دوران عقد حتی در صورت باکره بودن باعث تعلق گرفتن…

طبق قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است و به محض وقوع عقد … در خصوص مهریه اگر زن هنگام طلاق باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می …

اثبات باکره بودن زوجه از طریق ارجاع به پزشکی قانونی امکان پذیر است. … در طلاق توافقی و در صورتی که زوجه باکره است و زوجین در مرحله عقد …

یعنی این که زن می تواند هم زمان اقدام به گرفتن مهریه و ادامه زندگی … باشد که از لحاظ قانونی گرفتن مهریه بدون طلاق امکان پذیر است ؟ … زوجه چه در منزل شوهر باشد و یا غیر آن امکان مطالبه مهریه برای او وجود دارد. … به همین دلیل ، ملاک نصف شدن مهریه زن در دوران عقد، باکره بودن زن است . ….. آیا دارچین به کاهش وزن کمک می کند؟

طلاق در دوران عقد | وکیل مهریه طلاق خانواده کیفری حقوقی ملکی | وکیل پایه یک … به عسر و حرج و اثبات آن نیز مدت زمان زیادی را برای طلاق گرفتن سپری کند. … اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر، و سرانجام … دوشیزه (باکره) بودن زن در دادنامه ی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) قید می شود.

در صورت باکره بودن دختر ، امکان حذف اسم زوجین فقط از شناسنامه دختر امکان …. مراجع ذی صلاح امکان پذیر است یعنی با نامه دادگاه قابل استعلام است یا با مراجعه به …

آیا زمان اطلاع شوهر از غیرباکره بودن زوجه از دیدگاه قانون اهمیت دارد؟ … شرط ضمنی تبانی بدین صورت است که پیش از عقد نکاح باکره بودن زن مورد توصیف یا … آیا زن استحقاق دریافت مهریه را ندارد؟ … اصلا تعیین چنین مهریه‌ای امکانپذیر است؟ … چنانچه به واسطه این ازدواج بین آنان نزدیکی واقع شده باشد، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد …

طبق نظر برخی از مراجع عظام تقلید، اگر عقد بر مبنای باکره بودن باشد، و شوهر پس از … به هر ترتیب اگر شما خواستگاری داشتید که با در نظر گرفتن شرایط به او پاسخ … معمولاً پرده بکارت دختران به صورت طبیعی بسیار آسیب پذیر است و با انجام ….. باکره معرفی کردم،درصورتی که امکان ترمیم بکارت ندارم،میخواستم بدونم ایا اگه ما …

وقتی گواهی عدم امکان سازش که بابت طلاق توافقی صادر شده است زن و شوهر باید در …. ببخشید من نوبت گرفتم برای دفترخونه گفتن اخطاریه میاد میخواستم زمان نوبت تا اخطاریه رو بدونم . … باسلام ببخشید آیا صیغه ی طلاقم مثل خطبه ی عقد طولانی هست؟ …. پاسخ مشاور: سلام حذف نام درصورت باکره بودن دختر امکانپذیر است ، در صورت …

پرسش: در طلاق توافقی در دوران عقد وضعیت مهریه چگونه است ؟ … پاسخ: مدتی که زن در طلاق خلع می‌تواند به بذل رجوع کند، در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می‌تواند … آیا طلاق انجام می‌گیره یا تا عقدنامه نباشه امکان‌پذیر نیست؟ …. آنرا ارائه و تحویل دهد در صورت دوشیزه و باکره بودن، پس از طلاق طی نامه‌ای که دفتر طلاق به زوجین می دهد.

منظور ازحق حبس در ازدواج این است که زوجه غیر مدخوله میتواند ایفای وظایف ناشی هیات … که مدعی دلیل دیگری برای اثبات دعوی خود علیه مدعی علیه نداشته باشد امکان پذیر می باشد. … گرفتن مهریه در زمان عقد در صورت باکره بودن چگونه است؟ … آیا زوجه می تواند در دوران استفاده از حق حبس تقاضای تعیین مسکن داشته باشد؟

اﺳﺖ. ﻳﺎ ﺧﻴ. ﺮ و در. ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﻮاز. ،. ﺿﻤﺎن اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻲ …. اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﻜﺎرت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﻴﺐ. دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﭘﺎره ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ. ﮔﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮاً آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ. ﺑﻴﻨﺪ . ( … ﻣﻮاردي ﺑﺮاي ازدواج و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻳﺐ دادن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺮه ﺑﻮدن ….. ﭘﺲ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮاي ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ او را …. ر زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد زوﺟﻪ داراي ﭘﺮده ﺑﻜﺎرت اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ.

امکان پرداخت مهریه زن بعد از فوت شوهر از هر سرمایه ای که از مرد باقی … آیا وقت خواندن مقاله را ندارید؟ … قانون مدنی کشور ایران به گونه ای است که هنگام خواندن خطبه عقد زن مالک … اجرای ثبت و دیگری با دادن درخواست مطالبه مهریه امکان پذیر می باشد. … در این صورت زوجه می تواند در دادخواست حقوقی خود را به دادگاه ویژه خانواده …

حق حبس یکی از حقوق زوجه است و به این معنی است که دختر باکره بعد از عقد تا زمان دریافت کامل مهریه می … الف) چنانچه شرط تعلق گرفتن نصف اموال بعد از طلاق را به زوجه می دهید … ب) همان طور که گفته شد زوجه در صورت سوء معاشرت، خیانت به شوهر، …

یعنی این که زن می تواند هم زمان اقدام به گرفتن مهریه و ادامه زندگی مشترک کند؛ … ممکن است سوال بسیاری باشد که از لحاظ قانونی گرفتن مهریه بدون طلاق امکان پذیر است ؟ … زوجه چه در منزل شوهر باشد و یا غیر آن امکان مطالبه مهریه برای او وجود دارد. … به همین دلیل ، ملاک نصف شدن مهریه زن در دوران عقد، باکره بودن زن است .

پرده بکارت,معاینه پرده بکارت,باکره بودن …. تناسلی است و به سادگی قابل رویت و تشخیص است و در برخی نیز در عمق است و مشاهده آن به طور معمول امکان پذیر نیست.

نحلال عقد نکاح از دو طریق امکان‌پذیر است، فسخ و طلاق. … شوهرش فاقد بيضه است و بچّه دار نشدن آنها بدين جهت است، در اين صورت آيا زن مى تواند عقد را فسخ كند؟ … پسر هم از طریق دادگاه اقدام کرده و دادگاه گفته باید تمام مهریه را بپردازد. … بودن وى خواستگارى كرده، و صيغه عقد شرعى و دائمى زوجيّت با شرط باكره بودن زوجه جارى گرديده است.

به طور کلی مدت زمان طلاق توافقی حدود 3 الی 15 روز می باشد که این مورد زمانی که از … طلاق توافقی در دوران عقد و قبل از شروع زندگی نیز امکانپذیر بوده و البته … اهمیت دارد و حتی اگر زوجه باکره باشد میتواند به گرفتن کل مهریه توافق کند و … البته از مزایای این دوران در صورت باکره بودن زوجه پاک نمودن نام همسر میباشد …

2 _ زوجه در صورت باکره بودن باید برگه بکارت خود را از دکتر مربوطه یا … آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و … انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است ؟ …. 1 _ کوتاه بودن زمان دادرسی و صدور حکم عدم امکان سازش; 2 _ عدم تشکیل پرونده های مختلف از جمله مهریه ، نفقه و …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر