QOTA

اصل حیا محوری انسان یکی از بنیادی ترین اصول تربیتی قرآن کریم

معجزه ای از قرآن کریم که انسان را به اوج حیرت زدگی میرساند (حتما تا آخر ببینید). عاشقان ۱۴ معصوم علیهم السلام. 810 بازدید ۱ ماه پیش. 5:12 …

پژوهشی با عنوان مبانی انسان شناختی روش تربیتی قرآن و حدیث در بعد … یافته، همان انسانی است، که با حرکت بر محور انسانیت و اصول فطرت، … به عنوان یکی از بنیادی ترین مباحث انسان شناسی اسالمی و نظام تربیتی …. اصل الفَطرِالشقّ طوالً … رسد تا آنجا که خداوند در قرآن کریم فرموده است و هو باالفقل اعلی و اگر از …

قرآن کریم کتاب هدایت است و برای تربیت انسان نازل شده و بر این اساس، مهم‏ترین … هدف از این مقاله استخراج مبانی و اصول محوری تعلیم و تربیت از زبان قرآن است. … حقیقت و مجاز: اصل در کلام هر گوینده‏ای، به ویژه خدای متعال، حمل بر حقیقت است؛ ولی در …. به فرموده ایشان، زبان دل، یعنی زبان فطرت که یکی از متعالی‏ترین احساسات هر …

ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮآن، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف و اﺻﻮل و … ﯾﮑﯽ از. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺮآن و اﻧﺴﺎن، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻗﺮآن … ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن …. ﻣﺤﻮر. ﻣﻬﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎﻃﻔﻪ و. ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﻄﺮح. ،. و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ …… اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ. اﺻﻞ ﺗﻘﺮب. اﯾﻦ. اﺻﻞ ﺑﺮ. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﻧﺎﻇﺮ. اﺳﺖ . اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯽ.

از دیر باز، دغدغه فکری انسان، موضوع تعلیم و تربیت و روش‌های … در قرآن کریم، برخی آیات به صراحت بر مسئولیت تربیتی خانواده …. بنابراین تحول حس دینی و مراحل پیوسته آن، نشان دهنده وجود یک نیاز بنیادی به دین در ساختار روانی و فطری بشر است. … یکی از مهم‏ترین اصول در تربیت دینی، اصل تدریج است.

فضايل اخالقی، از اصلی ترين اهداف تربيتی آن به شمار مي رود، حركت انسان به سوي … تا پيش درآمدي باشد بر مباحث تربيتي كه از قرآن كريم استنتاج و بهره برداري می شوند. …. تعامل فقه و تربيت ، ص 21 ؛ علي همت بناري ، مباني و اصول آموزش و پرورش …… در اصل واحدند، جز اين كه اعالم مخصوص خبر دادن سريع و تند است، ولی تعليم به آنچه.

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ؛ ﻣﺒﺎﻧﻲ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺻﻮل. (. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ … ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﺷﺎﺑﻚ. ـ4. 661. ـ. 426 …… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﻤﺎﻳﺶ، ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻘﺎﻻت در دو ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ؛ در ﻣﺤﻮر او ل، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ …… از ﺑﻨﻴﺎدي. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﻼم ، ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ….. ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ اﺳﻼم و در رأس آن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، دﻋﻮت ﺑﻪ.

ﻣﻌﻠﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و. ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ … ١ــ دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ، ﻳﮑﯽ از دوره ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻣَﻨِﺶ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎﺳﺖ. ﻫﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﻳﯽ …. ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ٧ــ٢ــ وﺟﻮد ﻧﻔﺲ ﻟﻮّاﻣﻪ و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره در اﻧﺴﺎن: … ٢ــ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ، ج ١، ص ١٩ …. ﻋﻘﻞ، ﺣﻴﺎ، دﻳﻦ. …… ﻓﻄﺮت ﮔﺮاﻳﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، رﻫﻴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻨﻴﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﻨﯽ را.

مجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س) … ‏‏یکی از ابعاد فکری امام که شاید بتوان گفت از بنیادی ترین مسائل در نزد …. و شناخت انسان است انسان از اولین‏‎ ‎‏مرحله خاکی بودن تا آن مرحله ای که قرآن کریم …. و اصل اصول فهم‏‎ ‎‏الأسرار القرآنیة و من ثمرات ذلک کشف حقیقة الانباء و …

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ روش ﻓﻘﻪ … ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ(ﮐﺮاﻣﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ)،. ﺳﻪ ﻫﺪف واﺳﻄﯽ(ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ، اﺣﺴﺎس ﮐﺮاﻣﺖ. ﻧﻔﺲ و ﺗﻘﻮا). 5. اﺻﻞ و. 5. روش. ﮐﻠﯽ. را.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر