QOTA

بررسی الگوی مقاومت دارویی کاندیداهای جدا شده از نمونه واژینال زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی

کاندیدا. در زنان مراجعه. کننده به. مراکز بهداشتی. درمانی استان قم. آزاده عابدزاده هاجر. 1 … الگوی. مقاومت. دارویی. صورت. گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی …. الگوی. حساسیت. دارویی. عوامل. کاندیدایی. جداشده. از. نمونه. های. واژینال. زنان. مراجعه.

داروﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺿﺪﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮارد ﻋﻮدﻛﻨﻨـﺪه ﺿـﺮورت دارد . ﻫـﺪف ازاﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻟﮕـﻮي. ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ واژﻳﻨﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺑﻮد . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ … ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و ﺗﺮﺷﺤﺎت واژن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ …. ﻛــﻪ از ﻣﺮﻛــﺰ ﻛﻠﻜــﺴﻴﻮن. ﻗﺎرچ … وﻫﺶ زﻧﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ واژﻳﻨﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻮﻻﮔﺮو ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ …

بررسي ميزان حساسيت ايزوله هاي كانديدا جدا شده از بيماران به داروهاي ضد قارچي … تشخيص مولكولي و تعيين الگوي مقاومت دارويي گونه هاي كانديداي غير آلبيكنس جدا شده از نمونه هاي …. بررسي بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در موارد مراجعه كننده به مركز …. استفاده از كرم كتوكونازول 2درصد واژينال در درمان واژينيت هاي …

کاندیدا. ی. جداشده. در زنان دیابتی مراجعه کننده به. مرکز تحقیقات … بیماران با دیابت ملیتوس در خطر عفونت کاندیدیازیس واژینال هستند. … نمونه. ها. )ترشحات واژن(،. مورد آزمایش مستقیم. میکروسکوپی و کشت بر … بنابراین مشخص کردن گونه مخمر و ارزیابی حساسیت دارویی. آن ….. بنابراین آگاهی از الگوی مقاومت دارویی.

مبتال به ولوواژینیت کاندیدایی عود کننده و بررسی عوامل مستعد … یکـی از دالیـل مراجعـه بـه پزشـک می باشـد ]75 . … درمانهـای تکـراری بيمـار کـه باعـث بـروز مقاومـت دارویـی و صـرف … چهـار مرکـز بهداشـتی درمانـی وابسـته بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی … نمونـه بـرداری از ترشـحات واژن توسـط پزشـک متخصـص زنـان در.

جهت تعیین الگوی حساسیت به داروی ضد قارچ از چهار دارو کلوتریمازول، … نتیجه‌گیری: شیوع واژینیت کاندیدایی در زنان با عوامل خطر خاص بیشتر بود. … در زنانی که با شکایت ازدیاد ترشح یا سایر علائم تناسلی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند با این … کلوتریمازول و کتونازول وجود داشت، همچنین بین مقاومت مخمرهای جدا شده به یک دارو از …

شايع واژن به ویژه شکل عود کننده آن، امروزه رو به افزایش است. … کلمات کلیدی: داروهای گروه ایمیدازول، مقاومت دارویی، بیماری ولوواژینال. … بررسی حساسیت مخمرهای جدا شده از زنان مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیایی به … مشکوک به عفونت واژینیت مراجعه کننده به بیمارستان … غير آلبيکنس بیش از گونه های کاندیدا البيکنس است (4).

مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور … بررسی اثربخشی مصرف داروی رسپریدون به همراه گفتاردرمانی در درمان لکنت پیش از سن … به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران …. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکلی به عنوان عامل …

بررسي ارتباط عفونت هاي ژنيتال با زايمان زودرس در زنان مراجعه كننده به مراكز … اسپيرولينا بر باكتري كلبسيلا پنومونيه با مقاومت دارويي چندگانه جدا شده از … بررسي اپيدميولوژي مولكولي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري پسودوموناس آئروژينوزاجدا شده از نمونه هاي باليني بيماران مبتلا به عفونت بيمارستاني مراجعه كننده به …

ولووواژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان آموزشی درمانی صیاد شیرازی … مقایسه میزان اثربخشی و عوارض جانبی داروی سیناریزین و سیپروهپتادین در … مقایسه شیوع استقرار [1] استرپتوکوک گروه B در واژن و رکتوم زنان با زایمان ترم و ….. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشرشیا کلی جدا شده از نمونه های …

لازم به ذکر است ، فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران تحت حمایت پایگاه … ايزوله هاي اشريشيا كلي جدا شده از دستگاه تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك … حذف سودوموناس آئروژينوزا از هواي بيمارستانها و مراكز درماني با استفاده از امواج … بررسي مقاومت دارويي سويه هاي كلبسيلا جداشده از عفونت زخم سوخته در بيماران …

M در سويه هاي انتروباکتر. جدا شده از بيماران مراجعه کننده به (ESBLs) توليد کننده بتاالکتامازهاي وسيع ….. کميت مراقبت هاي دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني.

Sequencing و ارزیابی مقاومت آنتی …. بررسی ارزش تشخیصی HRCT استخوان تمپورال در افراد کاندید عمل کاشت …

بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت دارویی در گونه های کاندیدایی جدا شده از … این بیماری از شایع‌ترین علل مراجعه زنان به مراکز درمانی است و حدود 75 درصد زنان در طول زندگی … کاندیدای مسبب کاندیدیازیس واژینال وبررسی میزان حساسیت نسبت به داروهای … نمونه ها به داروی کلوتریمازول، 31/8 درصد به داروی آمفوتریسین B و 94/5 درصد به …

ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ….. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﮔﻨﺪزدا و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه، روش …… ﺑﺮرﺳﻲ دوره. اي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻼت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در …… ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻠﻲ داروﻫﺎ … ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن …… ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ. B،.

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات باکتری های جدا شده از زخم های سوختگی … از آنجايي كه اطلاع از باكتري هاي شايع ايجاد كننده عفونت و الگوي مقاومت آنها نقش مهمي در ….. نمونه پژوهش 180 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان ….. مقایسه آدنوییدکتومی با دارو درمانی (اسپری مومتازون) در درمان بیماران مبتلا به …

با توجه به اين که غلبه بر مشکلات فوق به روش هاي سنتي غيرممکن است، توسعه مراكز … الگوی مقاومت دارویی کاندیداهای جدا شده از نمونه واژینال زنان مراجعه کننده به مراکز …

بررسی مقاومت دارویی سویه های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر ایلام به روش … از متغیرهای دموگرافیک در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهار در … بررسی اثر مهاری عصاره آبی گیاه پیاز تابستانه بر روی کاندیدا آلبیکنس در … دخیل در مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های E.coli جدا شده از نمونه بالینی …

49, 47, 96080602, بررسی اپیدمیولوژیک موارد خود سوزی مراجعه کننده به مرکز … در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا از ….. 196, 194, بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس جدا شده از … الگوی استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در زنان دیابتی مراجعه کننده به …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر