QOTA

تدلیس همسرم تا چند سال بعد از ازدواج شامل میشود؟

همسر من تا چند سال پس از ازدواج مصر بود که متولد ۵۲ است و شناسنامه اش متعلق به خواهر اوست و پدرش به خاطر حل مشکل سربازی برادرش شناسنامه همه …

با توجه به اینکه تدلیس در ازدواج می‌تواند یکی از مصادیق ارائه‌ مشوق‌های چشمگیر به … بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که … هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود. … یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر تدلیس خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب خورده ميتواند به راحتي نكاح را فسخ كند. …. مي‌شود و بعد از تاييد مدارك و اطمينان از تكميل بودن آنها، پرونده به واحد رايانه مي‌رود تا ….. من ده سال قبل با دختری ازدواج کردم اما ایشان قبلا با یکی از بستگانشنان عقد …. همسر پس از یکسان از ازدواج با حکم تدلیس آشنا شده است، تاکنون چند بار جهت …

کلید واژه ها: زنقانونتدلیسفریب در ازدواجفسخ نکاحصفت مشروطعیوب خاص … هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود، ولی گاه یکی از این دو جنس … مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می‌کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او … مهریه در جدایی قبل از ازدواج، می‌کوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نکاح واقع سازند.

خیر شما نمیتوانید به استناد تدلیس و بعد از یک سال عقد را فسخ نمایید لذا میتوانید با پرداخت مهریه و حقوق ایشان را طلاق دهید.زیرا حق طلاق با زوج …

عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشت مدت یک سال از تاریخ رجوع زن … یکی دیگر از مواردی که به طرفین حق فسخ نکاح را می‌دهد، تدلیس یا فریب در ازدواج است. … دیدگاه مشهور در فقه امامیه از یک سو دامنه عیوب نکاح را محدود به چند عیب کرده است و …

فریب در ازدواج و حق فسخ برای طرف مقابل زوج‌های جوان,پنهان كردن ازدواج,امر ازدواج , قبل از عروسی … نزدیکی در دوران نامزدی تا چه اندازه باشد؟ … كه در صورت تدلیس طرف فریب خورده بدون این كه بخواهد به سراغ طلاق رود نكاح را فسخ می‌كند. … تصور كنید دختری عقد میكند و بعد از عقد مهریه خود را به اجرا میگذارد و دو سال در دادگاههای …. انتخاب همسر …

ازدواج یک عقد است، یعنی اراده دو نفر به همدیگر گره می‌خورد تا این عمل … خاص یا ازدواج قبلی را دربرمی گیرد که باعث می شود طرف مقابل (همسر)، حق فسخ … یکی از طرفهای ازدواج، همسر خود را به فریب یا به بیان حقوقی، تدلیس، … ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم …

تدلیس یا همان فریب در نکاح عملیاتی است که موجب می شود عیبی پوشیده یا … ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف … مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، … مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد؛ بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان … فریب دیگری شود، شامل می‌شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در … مجازات مقرر در این ماده نیز حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال است، …

در واقع هرگاه ازدواج ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت … و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود که می‌تواند ازدواج را باطل نماید … هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف … از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

از آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می‌توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با … پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف … از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. … هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده …

بچه دار نشدن مرد سوال : زن و مردى پس از چند سال ازدواج بچّه دار نشدند، دكتر … سوال : اگر تدليس كننده خود زن باشد و شوهر پس از آگاهى از وجود عيب، نكاح را فسخ كند، موردى كه … در شب زفاف (یعنی بعد از دخول) پسر متوجه می شود که همسرش رحم ندارد.یعنی این دختر تا آخر عمر نه می تواند حامله شود نه تا بحال خون قاعدگی دیده است.

آيا براى مردى كه همسر دايم دارد، ازدواج موقّت جايز است؟ ج. جايز است. اگر پدر اجازه ى ازدواج با كفو را ندهد. 529. اگر پدر تا بيست يا سى سال دختر خود را تزويج نكند و دختر هم بخواهد با كفو … شود؛ هر چند احتياط اين است كه مقدارى بعد از بلوغ را هم داخل كند، هر چند بعدا شوهر بقيه مدت ….. در ازدواج موقت، حدود اطاعت زن از شوهر، شامل چه مواردى مى باشد؟

چند رسانه ای …. مواردي كه فريب در ازدواج محسوب شده و باعث ايجاد حق فسخ ميشود: اگر هر يك … الي 2 سال حبس تعيين ميشود [8]يا ميتواند اقدام حقوقي كرده تقاضاي حق فسخ كند . … حتي تا ميزان 50 هزار تومان تخفيف دهد يعني كاملا بستگي به دادگاه دارد … زني شوهر را فريب داده و بعد از نكاح ونزديكي، مرد از تدليس آگاه شده و …

ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﻗﺒﻞ از ازدواج از ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﻣﻦ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا. ﺷﻮد؟ … ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮑﺎرت در ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﮐﺮه ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ اﺳﺖ. … زوج از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. …. ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، ﺣﺒﺲ از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، دﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ.

سوال : زن و مردى پس از چند سال ازدواج بچّه دار نشدند، دكتر تشخيص داده است كه … سوال : اگر زن بعد از عقد بفهمد همسرش معتاد است آيا مى تواند عقد را فسخ كند، … یعنی این دختر تا آخر عمر نه می تواند حامله شود نه تا بحال خون قاعدگی دیده است. … پاسخ : در فرض سؤال که عرفا مصداق تدلیس محسوب می شود حق فسخ دارد و چنانچه بلافاصله بعد از …

تدلیس ایجاد می شود، این است که چه تفاوتی میان زمانی که فریب دهنده، طرف عقد نکاح … حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال) و غیر کیفری (حق فسخ نکاح و همچنین مطالبه … که آیا تدلیس صرفا با «فعل» مصداق پیدا می کند یا اینکه شامل «تدلیس قولی» هم ….. در این ماده، مصادیقی هر چند تمثیلی از فریب در ازدواج مشخص نشده بود تا اینکه بعد …

هزینه این تهدیدات، هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود، ولی گاه یكی از این دو … از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب یا تدلیس در روابط افراد با یكدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. … معرفی می نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می شود. … قبل از ازدواج، می كوشند تا این جدایی را به صورت فسخ نكاح واقع سازند.

در واقع هرگاه ازدواج ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت … ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود که می‌تواند ازدواج را … از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. … مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق …

یعنی اگر کسی بلافاصله بعد از اینکه متوجه بیماری همسرش می‌شود، برای … تشخیص این موضوع که امکان و اختیار فسخ تا چه زمانی است به عرف و عادت … این قانون زمانی مصداق پیدا می‌کند که فرد هر چند وقت یک‌بار، مثلا هر هفته یا ماهی یک چند بار … دچار عنن است ولی نداند حق فسخ دارد ولی ۲ سال بعد، تازه متوجه اینکه حق …

توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است، می‌تواند از آنچه که بذل … الان میخواهد ازدواج مجدد کند، اسم همسر اولش در شناسنامه هست بدون توضیحات طلاق. …. یعنی اگر طلاق در دوران عقد نباشد و بعد از چندسال از زندگی مشترک صورت ….. بوده است، که کار مشکلی است چون سند نکاحیه آخرین مهریه و شرایط عقد زا شامل می‌شود.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر