QOTA

شناسایی ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEM , SHV وAmpC در ایزوله های اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو

شناسایی ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEM,SHV و AmpC در ایزوله های اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو به روش PCR و تعیین پروفایل پلاسمیدی آن ها در کرمان.

.

تعیین حساسیت دارویی در اشریشیا کلی دارای مقاومت دارویی چندگانه در بیماران … نسبت به سفالوسپورينها به دلیل تولید بتالاكتاماز وسيع الطيف ازنوع ESBL افزایش یافته … شناسایی سویه های مولدESBL بهترین روش یک روش … سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در چند آزمایشگاه تهران ….. های. TEM و DHA بود و ژن MOX در هیچ ایزوله ای.

… وسیع الطیف TEM , SHV وAmpC در ایزوله های اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو … موضوع شناسایی ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEM , SHV و AmpC در ایزوله های …

تعداد (درصد) فراوانی جدایههای اشریشیا کلی مقاوم به چند دارو (MDR) …

1 در ایزوله های . … کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف ایزوله شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی … درصد مقاومت سویه های اشریشیاکلی به داروهای بتالاکتام و از علل مهم بروز مقاومتهای چند گانه … بنابراین توصیه می شود شناسایی این ژن در سویه های بیمارستانی این باکتریها در مجموعه …

شناسایی ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEM,SHV و AmpC در ایزوله های اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو به روش PCR و تعیین پروفایل پلاسمیدی آن ها در کرمان …

M. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. و در. 6. ﻧﻤﻮﻧﻪ. 9/10%. ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ژﻧ. ﻬﺎي … ﻫﺎي ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎز. وﺳﯿﻊ. اﻟﻄﯿﻒ در. 70%. از. ﺳﻮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﮐـﻪ. ﺟﻬـﺖ ….. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪ داروﯾﯽ …. و ﻫﻤﮑــﺎران. ﺟﻬــﺖ. ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ژن. SHV. در. اﯾﺰوﻟــﻪ. ﻫــﺎي. اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس.

1. ) ﺑﺎ آﻧ …

1 در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه ESBL مثبت شناسایی شدند . … ها با تولید آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLS) نسبت به آنتی بیوتیک هایی …

lactamase) اشاره ….. در مطالعه Shahcheraghi و همکاران جهت شناسایی ژن SHV در ایزوله‌های اشریشیاکلی و …

1. ﻧﺸﺎن داد از. 128. ﺳﻮﻳﻪ. ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎزﻫﺎي وﺳﻴﻊ. اﻟﻄﻴﻒ. ﻣﺜﺒﺖ. 99. اﻳﺰوﻟﻪ … ﺑﻪ آﻧﺘﻲ. ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ. ﻫﺎي ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎم از. ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ. ﻫﺎي. وﺳﻴﻊ. اﻟﻄﻴﻒ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه. اﻧﺪ …. TEM. و. SHV. دار. ﻧﺪ و در ﻋﻮض ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺑﺎﻻ. ﻳ. ﻲ ﻣﻴﺎن. آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ. AmpC.

ﺑﯿﻦ ﺣﻀﻮر اﯾﻨﺘﮕﺮون ﮐﻼس ﯾﮏ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ در اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ. …. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ و اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ … ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ….. ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﯽ ﭘﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم، ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دارد. …. ﺷﺎﻣﻞ ژﻧﻬﺎي اﺻﻠﯽ. TEM. و. SHV. ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ. ﺷﺪه از اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ …

2. : ﺑﺮرﺳ. ﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي. اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ. اﯾﻨﺘﮕﺮون. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ …. اﻧﺘﻘﺎل. ژن. ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻫﺎي داروﯾﯽ. را. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ. ﺑﻪ. ﻧﺎم. اﯾﻨﺘﮕﺮون. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻨﺘﮕﺮون. ﻫﺎ ….. ل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﺴﻮج زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، و در ﻋﯿﻦ …. TEM. و. SHV. ) و. ﮐﻼس. B. و. D. ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از داروﻫﺎي ﺑﺘﺎﻻﮐﺘ …

ﻧﺎ ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي در ﻣﻴﺎن اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﺗﻬﺮان. 27 ….. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﮊﻥ ﻫﺎ. ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎﺯ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﻟﻄﻴﻒ. AmpC. ﺩﺭ ﺍﻳﺰﻭﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ . ﺑﻮﺩ. روش ….. ﺍﻳﺰﻭﻟـﻪ. ﺑـﺮ. ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. CLSI. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ. ESBLs. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ …. ﺳﻔﻮﮐﺴﻴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑ …… ﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻡ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴ …

M. ،. SHV. و. TEM. در ﺟﺪاﯾﻪ. ﻫﺎي. ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ. ﺟﻤﻊ … ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزﻫﺎي. وﺳﯿﻊ. اﻟﻄﯿﻒ. (. 1. (ESBLs. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑــﻪ ﺑﻌﻀــﯽ از. آﻧﺘــﯽ. ﺑﯿﻮﺗﯿــ. ﮏ. ﻫــﺎ. ﻣﻘــﺎوم …. TEM. ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي. را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل از. زﻣﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه اوﻟـﯿﻦ …

m در سویه های کلبسیلا پنومونیه چند مقاومتی جدا شده از نمونه های کلینیکی …

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت …

. ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼ. ﺼﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ.

1390, بررسی شیوع و تنوع اینتگرون ها در سویه های انتروباکتریاسه ایزوله شده از بیماران … آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLS) در سویه های کلبسیلا ،اشرشیاکلی و …. تاثیر ضد میکروبی چند ترکیب مختلف از هیدروکسید کلسیم بر روی میکروب …. وکیلی محمود، استانی اکرم، بررسی فراوانی ژن های پلاسمیدی مقاومت به کینولون …

M. ﺟﺎ. ﻳ. ﮕﺰ. ﻳ. ﻦ ﻧﻮﻉ. TEM. ﻭ. SHV. ﺩﺭ …

اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮن ﺗﻬﺎي ادراري اﺳﺖ . ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﯾﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده دراﺛﺮاﮐﺘﺴﺎب ژن. ﻫﺎي ﮐﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزﻫﺎي وﺳﯿﻊ اﻟﻄﯿﻒ … وﻃﯿﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ دراﻧﺘﺨﺎب روﺷﻬﺎي … اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه. ESBLs. ﺑﻪ روش. Combined Disk. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ … و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه. درﺟﺎﯾﮕ. ﺎه ﻓﻌﺎل ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎﻣﺎزﻫﺎي. (Sulfhydryl variable)SHV. و. TEM. (. ا …

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر