QOTA

شورای عالی اداری و اعضای آن

اعضای شورای عالی اداری شامل رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی(سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و …

هیئت وزیران با عضویت وزیران صنایع و معادن، دادگستری و بازرگانی به عنوان اعضای جدید شورای عالی اداری موافقت کرد.

1398/7/15, مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع تعيين شركت هاي قابل واگذاري و منظور نمودن نام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي در فهرست بنگاه ها و فعاليت هاي گروه دوم …

به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که اولا شورای عالی اداری چیست ، ثانیا ترکیب و اعضای شورای عالی اداری به موجب قانون مدیریت …

به ضرورت تداوم اصالحات درنظام اداري، ادامه فعاليت شورا …… عالي اداري را بيان ….. از قانون تجارت مصوب. 2973. صالح. تي. انحالل. شركت. را به. اعضا. ي. مجمع. عموم. ي.

رئیس جمهور با …

اعضای کمیته.

شورای اداری استان شورائی مشورتی و غیر انتخابی در استان است که استاندار ریاست آن را بر عهده دارد. … اعضای شورای استان عبارتند از: … مصوبه شورای عالی اداری.

… در سایه ی سوء مدیریت اعضای شورای عالی اداری مستقر در تهران اما بی توجه به دانش . … مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتقال وظایف، ماموریت ها و فعالیت های شرکت های آب و … شورای عالی اداری به پیشنهاد مشترک مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و …

دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع …

شورای عالی اداری در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۰ ، بنا به‌پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بمنظور تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای …

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﺼﯿﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن. ﻫـﺎﯾﯽ. ﺗﻘﺴـﯿﻢ. ﺷﻮﻧﺪ . .4. ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮرﯾﺴﻢ در دﻫـﻪ. 30. و ﻃـﺮح آن در ﺳﯿﺴـﺘﻢ اداري اﯾـﺮان زﻣﻨﯿـﻪ ﺳـﺎز ﺗﺸـﮑ. ﯿﻞ.

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﻮرد. ﺑﻄﺎلا …… ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﻃﯽ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.

دبیرخانه شورای عالی آمار شوراي عالي آمار اعضا شورای عالی آمار … •معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور با معرفي دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور. نكته : نظر …

. رئیس شورا.

اعضای کمیته … ۱۰ شورای عالی اداری ابلاغیه رییس جمهور محترم.

در حالی که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و از … یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.

سازمان اداری شورای عالی آموزش وپرورش دارای مدیرکل خواهدبود که به پیشنهاد …

سرکار خانم دکتر وحید …

اعضای شورای عالی اداری شامل رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت … مقدمات تشکیل جلسات شورای عالی اداری ، وزیران کشور، دادگستری وتعاون را به …

هیات وزیران و شورای عالی اداری، مربوط به شبکه راهبری تحول اداری به ترتیب به … ۱۹ شورای عالی اداری ادامه خواهد داد و ترکیب اعضای آن به شرح زیر، اصلاح می گردد.

پس از تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه این نهاد در تاریخ … عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع … تبصره: احکام اعضای هیات امناء از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت چهار سال …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر