QOTA

عاشقان را بر سر خود حکم نیست_هر چه فرمان تو باشد آن کنند

رخ نمايد آفتاب دولتت گر چو صبح آيينه‌ات رخشان كنند مردم چشمم بخون آغشته شد در كجا اين ظلم بر انسان كنند عاشقان را بر سر خود حكم نيست هر چه فرمان تو باشد آن كنند

تعبیر و تفسیر کامل شعر و فال حافظ : شاهدان گر دلبری زین سان کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند هر کجا … عاشقان را بر سر خود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند.

شاهدان گر دلبری زین سان کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد گلرخانش دیده نرگسدان کنند ای جوان سروقد گویی ببر پیش از آن کز قامتت.

گلرخانش دیده نرگسدان کنند ای جوان سروقد گویی ببر پیش از آن کز قامتت چوگان کنند عاشقان را بر سر خود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند

1, شاهدان گر دلبري زين سان کنند, زاهدان را رخنه در ايمان کنند. 2, هر کجا آن شاخ نرگس … 5, عاشقان را بر سر خود حکم نيست, هر چه فرمان تو باشد آن کنند.

عاقان را بر سرخود حکم نیست هرچه فرمان توباشد آن کنند. مردم چشمم به خون آغشته شد … عید رخسار تو کو تا عاشقان دروفایت جان خود قربان کنند. خوش بر آبا غصه ای دل …

ای جوان سرو قد گویی ببر*** پیش ازان کز قامتت چوگان کنند عاشقان را بر سر خود حکم نیست*** هرچه فرمان تو باشد آن کنند پیش چشمم کمتر است از …

When sweethearts with such charm lovers cajole, In believers’ … عاشقان را بر سر خود حکم نیست هر چـه فرمان تو باشد آن کنـند پیش چشمم کمتر …

عاشقان را بر سر خود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز عیش خوش در بوته هجران کنند شاهدان گر دلبری زین سان …

شاهدان گر دلبری زی سان کنند زاهدان را رخنه در یامان کنند. هرکجا آن شاخ نرگس بشکفد … عاقان را بر سرخود حکم نیست هرچه فرمان توباشد آن کنند. مردم چشمم به خون آغشته شد … عید رخسار تو کو تا عاشقان دروفایت جان خود قربان کنند. خوش بر آبا غصه ای دل …

هرکه خواهد گوبیا وهرکه خواهد گوبرو گیرودارو حاجب و دربان درین درگاه نیست چرا خداوند از … عاشقان (پرستندگان) را بر سر خود حکم نیست هرچه فرمان تو باشد آن کنند عید …

عاشقان را بر سر خود حکم نیست هرچه فرمان تو باشد آن… دل یار. activity_262_127812775. عاشقان را بر سر خود حکم نیست هرچه فرمان تو باشد آن کنند.

عاشقان را بر سر خود حکم نیست … تک بیت بر سر هر که تیغ کین خوردی از هلالی جغتایی. تک بیت …

ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻣﯿﮑﺪه ﺑﻪ ﺷﺘﺎب. ﺑﺮ. رخ ﺳﺎﻗ. ﭘﺮﯽ. ﭘﯿﮑﺮي. ﻫﻤﭽﻮ. ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻨﻮش ﺑﺎده ﻧﺎب. ﻏﺰل ﺷﻤﺎره. 14 …… ﻋﺎﺷﻘﺎن. را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺮ. ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﯿﺶ. ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﻄﺮه. يا. اﯾﻦ.

کانال های رسمی · درآمدزایی · قوانین · 0:52 · ما در راه تو از سر بگذریم … مدافعان حرم (شهید حججی)*عاشقان ولایت · گروه عاشقان ولایت یزد. 2.9 هزار بازدید ۱ سال پیش.

ﺑﻪ درد و ﺻﺎف ﺗﻮ را ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮش درﻛﺶ. ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﻗﻲ ﻣﺎ ﻛﺮد ﻋﻴﻦ اﻟﻄﺎف اﺳﺖ. ﺑﺒﺮ ز ﺧﻠﻖ و ﭼﻮ …… ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﻄ. ﺮه. اي. اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ.

… ما ز گردون بگذرد حافظ خموش رحم کن بر جان خود پرهيز کن از تير ما غزل ۱۰ ساقی به …… قامتت چوگان کنند عاشقان را بر سر خود حکم نيست هر چه فرمان تو باشد آن کنند …

پیش از ان کز قامتت چوگان کنند. عاشقان را بر سرخود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد ان کنند. پیش چشمم کمتر است از قطره‌اي این حکایت‌ها که از طوفان کنند. یار ما چون …

عاشقان را بر سر خود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند. پیش چشمم کمتر است از قطره‌ای این حکایت‌ها که از طوفان کنند. یار ما چون گیرد آغاز سماع

پیش چشمم کمتر است از …

یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را، ای خوش رفیق. …. اسرار نامه خود را به جلال الدین هدیه کرد و پدر را گفت (( زود باشد که این پسر تو آتش در خرمن ….. که خود رمزی از شمس و از همه عاشقان خدا و معشوق ایشان است که در میانشان جدایی نیست: …. توان گفت که فیه ما فیه و مثنوی و بسیاری از غزلیات دیوان شمس در اجرای همین فرمان خلق شده، و …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر