QOTA
2 کسب شناخت نسبت به دانشگاه، فعالیت ها و فرایندهای مختلف آن از منظر مالی و … ب) كدينگ حسابهاي وابسته مالي كه در چهار سطح طراحي و عبارتند از : گروه حساب، كد كل، كد معين و جزء معين.

ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري. ﻫﺎ. ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎره. 1. اﺻﻞ ﺣﺴﺎب. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﻛﻤﻴﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري … ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮي وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، …. ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﺎب. ﻫﺎي … ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺣﺴﺎب ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ … ﮔﺮوه. ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـ …

پاورپوینت انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx … گروه حساب بدهی های بلند مدت عمومی طبقه بندی دیگری از حسابهای مستقل … حساب مستقل صندوق بازنشستگی مربوط به کارکنان دولت … با عنوان حساب مستقل وجوه سپرده در حجم 18 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه …

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بنیادی حسابداری دولتی، در قالب ppt و در 23 … های حسابداری و گزارشگری مالی اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل انواع … اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه. گروه حساب ها در حسابداری دولتی … با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار …

عنوان فایل : دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی … تقسیم بندی سازمان های دولتی با توجه به نوع فعاليت شان … مبنای تعهدی کامل … ثبت حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با هزینه ها و درآمدها در مبنای مختلف … طبقه بندي انواع حساب مستقل بر اساس (GASB) … اصل پنجم اصل معيار اندازه گيري و مبناي حسابداري صورتهاي مالي جامع دولت.

واحدهای مستقل دارای ردیف بودجه ای مستقل (بیمارستان های هیأت امنائی …. در هنگام تهیه صورت‌های مالی معاملات مزبور باید از طریق طبقه بندی، مانده حساب ها از …

گزارشات مالی از نظر تهیه به دو گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی می شوند …. تفکیک شخصیت( در نتیجه حساب سرمایه در سیستم حسابداری دوبل ایجاد شد. با. … شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. …. این سه گروه را در بر خواهد داشت و با توجه به اینکه مدیریت واحد های اقتصادی از عمده …

. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری. ﺣﺴﺎب. ﻫﺎ … ﺗﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺁﻣﺪي ﺷﻬﺮداري، ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان …… ﻪ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﺪاف.

با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(5000) و مستند سازی(2300) … این گونه مدارک توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود . …. ها ، سایر جنبه های رسیدگی و همچنین مدارک حسابداری صاحبکار را که شناخت … اهمیت حساب های دریافتی باید تحت عنوان یک بدهی ، تجدید طبقه بندی و در تراز نامه منعکس شود .

ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﻴـﺰ در راﺳـﺘﺎي …. اﻟﺰام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﻮان رﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻛﻠﻴﻪ اﺣﻜﺎم ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ، اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻲ و اوراق ﺑﻮدﺟﻪ … وﻇﺎﻳﻒ،ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺳﺘﻪ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻳﺎزده ﮔﺮوه اول ﺟﺪول …. اﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و …. ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘ.

۲ – حسابرس به منظور تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا … حسابرسی درباره گروههای معاملات، مانده حسابها یا موارد افشا و ادعاهای مربوط به آنها و ….. است که آیا یک کنترل خاص، به‌جای طبقه‌بندی آن به اجزای خاص، از وقوع تحریف با اهمیت …. ۵۶ – کسب شناخت از کنترلهای واحد مورد رسیدگی به منظور استفاده از آن به عنوان …

فروشگاه مارکت سنتر